خدمات آزمایشگاهی

خدمات قابل ارائه مرکز:

 در حال حاضر این بخش بطور موردی به پژوهشگران ارائه می شود,

لازم به ذکر است این خدمات پس از قطعی شدن تعرفه پیشنهادی قابل بارگذاری در سایت مرکز وسامانه آزمایشگاه همکار (ساها) و درآمدزائی مرکزخواهد بود :

تخصیص فضای آزمایشگاه شماره1جهت انجام کارپایان نامه دانشجویی/دستیاری

مشاوره جهت طراحی پروپوزال ,پایان نامه و طرح تحقیقاتی؛

انجام پ هاش متری و پتانسیومتری دقیق با دستگاه کالیبره شده ؛

آسیاب نمونه ها

طراحی نمونه با توجه به نوع آزمون ها و مواد مورد مطالعه در پژوهش؛

مشاوره جهت انتخاب بهترین روش و تجهیزات مناسب برای انجام آزمون های مطالعه ی پژوهشی؛

مشاوره دانشجویی ودستیاری جهت نگارش,سابمیت مقالات اصیل در ژورنال های داخلی/خارجی ؛

مشاوره دانشجویی ودستیاری جهت نگارش خلاصه مقاله,تهیه پوسترو سخنرانی درهمایشها؛

نظارت بر انجام مراحل عملی مطالعه پژوهشی در آزمایشگاه مواد دندانی؛

ارجاع نمونه ها به بهترین آزمایشگاه های در دسترس جهت انجام آزمون های  اختصاصی مربوطه مانند SEM,…؛

برگزاری بازدید از آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط داخل و خارج از دانشگاه برای دانشجویان/دستیاران؛

برگزاری کارگاه های عملی و نظری آموزشی/ پژوهشی با ارجحیت برگزاری عناوین کارگاههای پیشنهادی توسط شورای پژوهشی مرکز