اعضا شورای پژوهشی

ردیف

اسامی اعضا اصلی

 

پست سازمانی

وضعیت همکاری

تخصص

واحد

دانشگاهی

1

خانم دکتر هنگامه بختیار

مدیرکل محترم دفتر توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی آزاد اسلامی

هیات علمی تمام وقت

دندانپزشک متخصص اندودنتیکس

دندانپزشکی

2

 آقای دکترفرشادهاشمیان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

هیات علمی تمام وقت

داروساز بالینی

داروسازی

3

آقای دکتر آرش عزیزی

معاون پژوهش و فناوری واحد دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

هیات علمی تمام وقت

دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت

دندانپزشکی

4

آقای دکتربهنام خسروانی فرد

معاون آموزش تخصصی واحد دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

هیات علمی تمام وقت

دندانپزشک متخصص ارتدنسی

دندانپزشکی

5

خانم دکتر آرزو علائی

رییس مرکز تحقیقات مواددندانی

هیات علمی تمام وقت

دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت

دندانپزشکی

6

خانم دکتر هاله حشمت

هیات علمی بخش ترمیمی

هیات علمی تمام وقت

دندانپزشک متخصص ترمیمی

دندانپزشکی

7

خانم دکترشیرین لواف

هیات علمی بخش پروتز ثابت

هیات علمی تمام وقت

دندانپزشک متخصص پروتز

دندانپزشکی

8

آقای دکتراحسان اثنی عشری

هیات علمی بخش اندودنتیکس

هیات علمی تمام وقت

دندانپزشک متخصص اندو

دندانپزشکی

9

خانم دکتر سلماز اسکندریون

هیات علمی بخش پروتز ثابت

هیات علمی حق التدریس

دندانپزشک/ مواد دندانی

دندانپزشکی