اولویت های پژوهشی

اولویتهای پژوهشی

این مرکز به شرح زیر می باشد:

  • پژوهش و مطالعه بر روی زیستموادی که در دندانپزشکی  با هدف بازسازی یا ترمیم بافت های از دست رفته، کمک به درمان های نگهدارنده و محافظتی و یا انجام اقدامات پیشگیری کننده مورد استفاده قرار می گیرند.  
  • بررسی شرایط و فراهم نمودن امکان تولید زیستمواد جدید به عنوان ماده ی بازسازی کننده یا ترمیم کننده ی بافت های از دست رفته و مواد پیشگیری کننده و یا سایر مواد مورد استفاده در درمان های حمایتی یا فرایند های کلینیکی و لابراتواری؛ 
  • بررسی امکان افزایش کیفیت بیومتریال موجود؛