برنامه استراتژیک مرکز

برنامه استراتژیک یک ساله مرکز حرکت جهت دستیابی به اهداف ذیل می باشد:

ساماندهی تشکیلات و  ساختار مرکز؛

همکاری با پژوهشگران وتولید مقالات علمی باکیفیت (بادرج افیلیشن مرکز)؛

برگزاری دوره های آموزشی:  توانمندسازی/,بازآموزی /سمینار/ همایش در حیطه علم مواد دندانی؛

برگزاری کارگاههای پژوهشی؛

ارائه خدمات درآمدزای آزمایشگاهی/ مشاوره دانشجوئی/ مشاوره تخصصی/فروش دانش فنی؛

همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و گروههای آموزشی؛ دانشکده های دندانپزشکی، مراکز تحقیقاتی داخل کشور درجهت جذب و انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک؛

همکاری با دستیاران/دانشجویان دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور در زمینه پایان نامه های تحقیقاتی در راستای اهداف مرکز؛