معرفی مرکز

مرکز تحقیقاتی مواد دندانی در سال 1393 شروع به فعالیت نموده و به صورت یک مرکز مستقل درپشت بام ساختمان شماره دودانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران تاسیس گردیده است. و دارای  مجوزموافقت اصولی در تاریخ 25/6/93 از شورای گسترش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

ساختمان نوین این مرکز شامل بخش های ذیل می باشد:

آزمایشگاه شماره1(مرکز قدیمی مواددندانی)؛

آزمایشگاه شماره2(که درحال تجهیز است).

ساختمان اداری  جدید مرکز( که شامل اتاق کنفرانس,اتاق پژوهشی و اتاق مشاوره دانشجوئی می باشد.)

فعالیت های مرکز

  • پژوهش و مطالعه بر روی زیستموادی که در دندانپزشکی  با هدف بازسازی یا ترمیم بافت های از دست رفته، کمک به درمان های نگهدارنده و محافظتی و یا انجام اقدامات پیشگیری کننده مورد استفاده قرار می گیرند.
  • همکاری با مراکز تحقیقات داخل و خارج از کشور که در زمینه ی موارد فوق فعالیت دارند.
  • همکاری با گروههای آموزشی دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور در جذب و انجام پروژه های تحقیقاتی اعضای هیات علمی؛
  • بررسی امکان تولید مواد جدید مورد استفاده در دندانپزشکی؛
  • همکاری با دستیاران/دانشجویان دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور در زمینه پایان نامه های تحقیقاتی در این زمینه؛
  • تولید مقالات علمی باکیفیت در راستای اهداف مرکز؛
  • ارائه خدمات درآمدزادر مرکز از طریق:/مشاوره دانشجوئی و انجام مراحل آزمایشگاهی ,برگزاری کارگاههای آموزشی/پژوهشی و...
  • بررسی امکان تولید زیستمواد جدید مورد استفاده در دندانپزشکی؛