درباره ما

این مرکز تحقیقات با تلاش واحد دندانپزشکی در سال 1393 شروع به فعالیت نموده و به صورت یک مرکز مستقل در محل دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی تهران تاسیس گردیده است.
برنامه های استراتژیک این مرکز شامل موارد زیر است:
پژوهش
از مهم ترین فعالیت های مرکز، بررسی کارشناسی و تصویب طرح های پژوهشی و ایجاد بستر مناسب جهت مجریان طرح های تحقیقاتی پژوهشی می باشد. این مرکز با تشکیل کمیته های علمی و کمک از افراد متخصص فعالیت های پژوهشی خود را سازماندهی می نماید.
آموزش
برگزاری سمینارها و همایش های داخلی و بین المللی جهت انتقال نتایج پژوهش در حیطه علم مواد دندانی
برگزاری دوره های بازآموزی
تسهیل تلفیق فعالیت های آموزشی – درمانی با پژوهش
همکاری
ساماندهی تشکیلات و فرآیندهای مرکز
توافق با ذینفع های در مورد اولویت های پژوهشی و سوق دادن فعالیت های پژوهشی مرکز در این جهت
جذب منابع ملی و بین المللی (اعم از منابع مالی و انسانی)
همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
همکاری با مدیران و سیاستگزاران ارائه خدمات سلامت جهت کسب حمایت در انجام پژوهش
اطلاعات و ارتباطات
برگزاری سمینارها علمی – پژوهشی داخلی و بین المللی
تقویت ارتباطات علمی – پژوهشی با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور
ایجاد انگیزه