اعضای هیات موسس

اعضای هیات موسس

  drbakhtiar01   دکتر هنگامه بختیار
    متخصص اندودانتیکس
        عضو هیات علمی واحد دندانپزشکی

    دکتر سپیده بانوا
    متخصص ترمیمی
        عضو هیات علمی واحد دندانپزشکی

 

     دکتر هاله حشمت
     متخصص ترمیمی
       عضو هیات علمی واحد دندانپزشکی

;

     دکتر شهباز ناصر مستوفی
    متخصص پروتزهای دندانی
       عضو هیات علمی واحد دندانپزشکی

 
 

      دکتر محمد علی صغیری
     متخصص مواد دندانی
         عضو هیات علمی واحد دندانپزشکی