اساسنامه

اساسنامه مرکز تحقیقاتی


ماده 2- اهداف
1. توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم مواد دندانی
2. انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
3. جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها
4. تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه مواد دندانی
5. ترغیب تشویق و بکارگیری محققین
6. کوشش درجلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور
7. همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 3- ارکان مراکز عبارتند از:
الف –شورایعالی : اعضاء هیات موسس به همراه چهار نفر از اعضاء هیات علمی واحد دندانپزشکی به پیشنهاد رییس مرکز
ب –رئیس مرکز

ماده 4- هیات موسس: 5 نفر

ماده 5- وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد
1. تصویب خط مشی پژوهشی مرکز
2. تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
3. بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز
4. بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
5. تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرائی مرکز تحقیقات
6. پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز
تبصره : مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهارسال یکبار منصوب می گرددو انتخاب مجدد و بلامانع است

ماده 7- وظایف رئیس مرکز:
رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکزاست و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.
ماده 8: اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :
الف ) اعضاء پیوسته : که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند
ب ) اعضاء وابسته : که اعضاء هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند
ماده 9- منابع مالی مرکز :
الف ) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی
ب ) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
ج ) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص


ارزش ها Values:
این مرکز با ایجاد بستری مناسب علمی – پژوهشی برای حفظ و ارتقای سلامت جامعه با رعایت اخلاق پزشکی و حرفه ای در عرصه فعالیت تلاش خواهد نمود تا با اتکاء به خداوند متعال و دعوت و همکاری از محققین در محیطی صمیمی برای فعالیت های علمی، تحقیقاتی به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیتها، تلاش در جهت بالا بردن جایگاه والای محقق و تحقیق و ارتقای سطح سلامت جامعه گامی مؤثر بردارد.
برنامه استراتژیک
پژوهش
از مهم ترین فعالیت های مرکز، بررسی کارشناسی و تصویب طرح های پژوهشی و ایجاد بستر مناسب جهت مجریان طرح های تحقیقاتی پژوهشی می باشد. این مرکز با تشکیل کمیته های علمی و کمک از افراد متخصص فعالیت های پژوهشی خود را سازماندهی می نماید.
آموزش
برگزاری سمینارها و همایش های داخلی و بین المللی جهت انتقال نتایج پژوهش در حیطه علم مواد دندانی
برگزاری دوره های بازآموزی
تسهیل تلفیق فعالیت های آموزشی – درمانی با پژوهش
همکاری
ساماندهی تشکیلات و فرآیندهای مرکز
توافق با ذینفع های در مورد اولویت های پژوهشی و سوق دادن فعالیت های پژوهشی مرکز در این جهت
جذب منابع ملی و بین المللی (اعم از منابع مالی و انسانی)
همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
همکاری با مدیران و سیاستگزاران ارائه خدمات سلامت جهت کسب حمایت در انجام پژوهش
اطلاعات و ارتباطات
برگزاری سمینارها علمی – پژوهشی داخلی و بین المللی
تقویت ارتباطات علمی – پژوهشی با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور
ایجاد انگیزه