تصاویر جلسات مرکز

۲۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۵
ارائه گزارش رئیس مرکز درجلسه شورای پژوهشی
شورای پژوهشی مورخ۹۸/۷/۱۴
شورای پژوهشی مورخ۹۸/۷/۱۴
آشنائی با فعالیتهای مرکز
آشنائی با فعالیت مرکز تحقیقات مواددندانی
خانم دکتر علایی رییس مرکز
خانم دکتر آرزو علائی رییس مرکز
آقای دکتر هاشمیان معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
اعضای شمورای پژوهشی مرکز آقای دکتر جلالیان و اثنی عشری
عضوشورای پژوهشی مرکز خانم دکتر لواف
عضوشورای پژوهشی مرکز آقای دکتر عزیزی
عضوشورای پژوهشی مرکز خانم دکتر حشمت
عضوشورای پژوهشی مرکز خانم دکتر اسکندریون
ساختمان جدید مرکز تحقیقات مواددندانی