برگزاری کارگاه آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی و بازدید از کارخانه پارس دنتال